Stap 7 Eenduidig begrenzen

Eenduidig grenzen stellen maakt onderdeel uit van de pijler: ‘een positieve insteek kiezen’ en is een groene interventie voor alle kinderen en jongeren, met een belangrijk preventief effect. Het uitspreken en het actief aanleren van duidelijke gedragsverwachtingen vergroot de kans dat een kind of jongere doet wat de volwassene in zijn omgeving hem opdraagt. Ook een kind positief bekrachtigen als het dingen (gedeeltelijk) goed doet, stimuleert een kind om zich aan gedragsverwachtingen te houden en gewenst gedrag te laten zien.

Toch zullen kinderen niet altijd doen wat een volwassene zegt. Sommige kinderen laten zelfs heel regelmatig ongewenst gedrag zien. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat weigert mee te helpen met het opruimen van de spullen na een gezamenlijke activiteit of een kind dat maar blijft duwen, trekken en slaan, ook al is de gedragsverwachting vanuit de waarde respect: we houden onze handen en voeten bij ons. Op zo’n moment is het belangrijk dat volwassenen een duidelijke grens stellen. Daarmee leren zij het kind welk gedrag er wel en welk gedrag er niet geaccepteerd wordt en laten volwassenen bovendien zien dat zij de regie hebben. Binnen PBS IN DE WIJK gebeurt dit met de reactieprocedure.

Kinderen reageren beter op een grens als die grens door alle volwassenen in hun omgeving op dezelfde manier wordt gegeven. De reactieprocedure is een procedure die volwassenen helpt om op eenduidige, voorspelbare wijze grenzen te stellen aan het gedrag van kinderen. Zo leren kinderen welk gedrag ongewenst is en dat dit gedrag moet stoppen. De reactieprocedure leert kinderen ook om opties tegen elkaar af te wegen en een goede keuze te maken.

Het eenduidig begrenzen is een PBS-stap die actief wordt behandeld bij alle typen PBS IN DE WIJK bijeenkomsten. Door de reactieprocedure ook echt te oefenen, kunnen de deelnemers zich de stappen van de techniek eigen maken en wordt de gezamenlijke PBStaal verder uitgebreid.

Thema’s die rondom het eenduidig begrenzen specifiek worden besproken op wijkniveau zijn:
• Welk ongewenst gedrag zien we op straat dat we zouden willen begrenzen?
• Hoe kunnen we de kern van wat we beogen met de reactieprocedure, namelijk kinderen en jongeren stimuleren om slim te leren kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes, ook op straat benutten?

Door concrete opdrachten te koppelen aan de bijeenkomsten over eenduidig begrenzen, krijgt de aanpak ook daadwerkelijk vorm in de praktijk.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Emilie van Leeuwen, projectleider.

Downloads
Wat werkt bij begrenzen?