Stap 1 Waarden bepalen

Een belangrijke pijler van PBS IN DE WIJK en de eerste stap in het implementatietraject is ‘vanuit gedeelde waarden wijkbreed samenwerken aan gedrag’. Met het formuleren van gezamenlijke wijkwaarden zetten PBS IN DE WIJK kernteams de eerste stap in het vormgeven van een positief opvoed- en opgroeiklimaat in de wijk.

De deelnemende organisaties verbinden zich met het vaststellen van waarden ook aan een gezamenlijke ambitie, namelijk: de kernwaarden van de wijk met concrete PBS-tools zodanig vertalen naar de praktijk en daarmee tot leven brengen, dat dit een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de wijk. Omdat de wijkwaarden te alle tijden een gemeenschappelijk gedragen basis bieden om op terug te vallen, wordt het werken vanuit gedeelde waarden gezien als vertrekpunt en als fundament van PBS IN DE WIJK. Gedurende alle stadia van implementatie en borging kan op de waarden worden teruggegrepen. Vanuit gedeelde waarden kan gezamenlijk worden gezocht naar oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen

Tijdens de eerste PBS IN DE WIJK kernteambijeenkomst in een wijk formuleren de betrokken organisaties met elkaar de drie belangrijkste waarden voor de wijk, vanuit de vraag:
‘Welke kernwaarden willen we de kinderen en jongeren in deze wijk meegeven?’ 

Het is mogelijk om bij deze eerste stap ook input van ouders, kinderen en jongeren zelf te vragen: ‘Wat vinden jullie belangrijk in de wijk?’ Veel genoemde waarden zijn respect, veiligheid en betrokkenheid, maar bijvoorbeeld ook waarden als plezier en verbinding worden genoemd. Door ouders, kinderen en jongeren te betrekken, neemt het draagvlak voor de wijkwaarden toe.

Net als op scholen blijkt het in de praktijk zinvol te zijn om het gesprek over waarden op wijkniveau uitgebreid te voeren. De gesprekken over waarden werken verbindend, omdat het welbevinden van kinderen en jongeren in de wijk daarbij centraal staat en de wens dat het goed gaat met kinderen en jongeren is een wens die breed wordt gedeeld door zowel professionals als vrijwilligers.

De wijkwaarden vormen dan ook een belangrijke basis voor PBS IN DE WIJK en zijn als het ware een onderliggende pijler waar de andere methodische elementen van de aanpak op rusten. Door de waarden tijdens alle PBS IN DE WIJK bijeenkomsten steeds opnieuw onder de aandacht te brengen, gaan de waarden stukje bij beetje leven in de wijk.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Emilie van Leeuwen, projectleider.

Downloads
Opdrachten